HUDOBNÁ NÁUKA

Hudobná náuka je pre najmenších jedným z ich prvých krokov na ZUŠ. Žiaci sa hravou formou dozvedia základné hudobné poznatky a postupne sa oboznamujú so svetom hudby. Hudobná náuka sa vyučuje od začiatku prípravného štúdia súbežne s hrou na hudobný nástroj. Hudba sa stala každodenným fenoménom, ktorý preniká do cítenia i tých najmenších. Človek je vystavený jej účinkom a inak ich prežíva, ak bol na jej vnímanie pripravený. Úlohou pedagógov hudobnej náuky je viesť žiakov k hudbe najdostupnejšími prostriedkami, odovzdávať im poznatky smerujúce k nástrojovej hre / spevu a ku vnímaniu hudby. Pedagógovia zabezpečujú svoj ďalší rast prostredníctvom metodických seminárov a tvorivých dielní. Spolupracujú tiež s Rodičovským združením, organizujú absolventské zájazdy, operné predstavenia, hudobné exkurzie pre žiakov.

Pedagógovia oddelenia

Paedr. Ľubica Kotlebová 
vedúca oddelenia

lubica.kotlebova@zustrencin.sk

Ľudmila Čahojová, DiS. art.
Mgr. art Kristína Hlistová ArtD.
Jan Pochop, DiS