LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

 
Odbor, ktorý prostredníctvom dramatických, pohybových a hudobných hier rozvíja v žiakoch ich emocionálnu a racionálnu stránku osobnosti.
Pomáha lepšie pochopiť seba aj druhých.
Pomáha komunikovať, vyjadrovať svoje pocity a vytvára tak dobrý základ pre uplatnenie sa v budúcich povolaniach.
 
Vykroč s nami na dosky, ktoré znamenajú svet!

Štúdium

Literárno – dramatický odbor pripravuje deti na povolania, ktorých základom je komunikatívnosť, ústretovosť, vzťah k človeku, reprezentatívnosť, prezentovanie kultúrnosti a kultúry národa vo svete, ale v prvom rade podpora sebavyjadrenia dieťaťa pomocou tvorivej dramatikyŽiaci sa učia navzájom komunikovať, spolupracovať, ako aj správne reagovať na rôzne životné situácie, ktoré stvárňujú v dramatických činnostiach a hrách. Prostredníctvom hravých slovných, pohybových či dramatických aktivít si komplexne rozvíjajú svoju osobnosť a prehlbujú vedomosti zo všetkých oblastí života. Deje sa to cielene v predmetoch Dramatická príprava, Dramatika a slovesnosť, Pohyb, Práca v súbore, Základy dramatickej tvorby a Dejiny dramatickej tvorby

Absolvent literárno-dramatického odboru je pripravený pre štúdium na konzervatóriách a vysokej škole umeleckého a pedagogického zamerania, má predpoklady k aktívnemu uplatneniu v kultúrno-spoločenskej záujmovej činnosti. Najtalentovanejší žiaci tohto odboru sa môžu uplatniť ako herci, recitátori, moderátori, divadelníci, režiséri, scenáristi, spisovatelia, ale i nároční diváci, čitatelia, aktívni účastníci a spolutvorcovia kultúrneho života spoločnosti.

Vyučovanie v malých skupinkách

Literárno-dramatický odbor pomáha kultivovať a rozvíjať osobnosť žiaka, preto sa kladie dôraz na individuálny prístup. Výučba v malých skupinkách umožňuje pedagógovi venovať sa každému žiakovi osobitne a rozvíjať tak jeho hlasové, rečové a vyjadrovacie schopnosti. Žiaci sú vedení k samostantosti a kreativite, ktorá je odborne vedená pedagógom namjä v predmetoch Prednes, Umelecký prednes, Hlasová príprava, či Individuálna príprava pri žiakoch pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na stredné, či vysoké školy umeleckého zamerania.

Pedagóg krôčik po krôčiku odhaľuje a rozvíja herecké nadanie žiakov, prehlbuje ich dramatické, literárne a prednesové schopnosti a prebúdza v nich lásku k divadlu, ako aj k umeniu v širšom zmysle slova.

Priestor literárno-dramatického odboru

Učebňa LDO je rozdelená na dve triedy – jedna zrkadlová, ktorá slúži na pohybové dramatické stvárnenie a druhá javisková, ktorá umožňuje žiakom zhostiť sa práce na divadelnom pódiu. Javisková miestnosť prešla kompletnou rekonštrukciou, a to nie len výstavbou samotného divadelného javiska ale aj doplneným svetelnej a zvukovej techniky.
V spolupráci s výtvarným odborom bol LDO doplnený o bábkoherecký paraván, samotné bábky a maňušky, ktoré žiaci s obľubou používajú pri svojich prezentáciach.

Strharská Janette, DiS. art.
vedúca oddelenia

janette.strharska@zustrencin.sk

Šepták Lukáš, Mgr. art.
Zajacová Alica, PaedDr.
Púčiková Nikola, Mgr.