22. februára 2021 otvárame školu pre hudobný odbor!

Vážení rodičia, milí žiaci,

dňa 22.februára 2021 sa otvára škola pre individuálne prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore

s týmito výnimkami:

  • Hudobná náuka vyučovaná nebude
  • Hru na dychové nástroje a spev budeme naďalej učiť iba dištančnou formou
  • Vyučovať prezenčne môžeme zatiaľ iba tých žiakov hudobného odboru, ktorí navštevujú 1. stupeň ZŠ (alebo mladších).
  • Tanečný, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor zostávajú aj naďalej v dištančnej forme vyučovania

? Čo budú deti potrebovať pri nástupe na prezenčné vyučovanie?

  1. Odovzdať vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie o negatívnom teste, ktoré si môžete stiahnuť tu (ak nemáte doma tlačiareň, tlačivo môže rodič vypísať a odovzdať aj vo vestibule školy)
  2. Poskytnúť k nahliadnutiu certifikát o negatívnom teste oboch rodičov starý max. 7 dní, alebo doklad o očkovaní rodičov alebo o výnimke z testovania …
Pre vašu informáciu uverejňujeme právne zdôvodnenie takéhoto postupu – viď informačná povinnosť

 

vedenie ZUŠ Karola Pádivého