Rodičovské združenie

Právna forma a stanovy Rodičovského Združenia
Rodičovské združenie pracuje formou občianskeho neziskového združenia, zaregistrovaného na Ministerstve vnútra SR. Podľa stanov je najvyšším orgánom RZ plenárne zhromaždenie, ktoré je zvolané raz ročne.Výkonným orgánom RZ je výbor rodičovského združenia.
Rada Rodičovského Združenia

Mgr. Xénia Tobolková Jarošová – predseda
Alica Orságová – podpredseda
Ing. Mária Špániková – hospodárka
Miroslav Turek – člen
Ing. Zuzana Virguš – člen
Ing. Elena Pelechová – č len
Ing. Katarína Feniková – člen
Mgr. Mária Vondráčková – predsedníčka revíznej komisie
Oľga Olasová – člen revíznej komisie
Ľudo Kraus – člen revíznej komisie


Revízna komisia

Kontrolným orgánom je revízna komisia.
Členský príspevok
Členský príspevok je 3,- € na mesiac na jedno dieťa.
Bankový účet: 0609880001/5600
IBAN: SK 5600 0000 0006 0988 0001
Z členských príspevkov sa organizujú a plne hradia všetky zájazdy, súťaže, exkurzie a návštevy divadelných, operných a baletných predstavení. Zabezpečujú sa ceny do všetkých súťaží, ako aj občerstvenie. Z fondu sa taktiež financujú opravy školských hudobných nástrojov a náklady na zlepšenie prostredia, v ktorom sú žiaci vyučovaní.