Naša škola

Umenie, potreba vnímať, vytvárať a zdieľať krásu je našou základnou potrebou. Preto o význame výchovy umelecky nadanej mládeže niet pochýb. Umenie obohacuje duchovný svet každého zúčastneného, tvorcu i príjemcu, cibrí vnímavosť ku kultúrnym hodnotám. Podnecuje ku kultivovanému mysleniu detí a zásadným spôsobom formuje kvalitu medziľudských vzťahov v komunite. Ako pedagógovia v umeleckých školách sa snažíme vybudovať u svojich žiakov zručnosti a schopnosti pre ich vlastnú tvorbu. Učíme ich pozorovať, počúvať, analyzovať a hodnotiť, vyjadrovať vlastné emócie, myšlienky a predstavy, pracovať na zmysluplných cieľoch, vnútornej disciplíne a vôľových vlastnostiach. Niektorým sme pomohli položiť základy pre budúcu kariéru, a dnes ich poznáte ako významné osobnosti kultúrneho života. Ale i keby si nevybrali profesionálnu umeleckú dráhu, rastú z nich silné a zároveň citlivé osobnosti.

Mgr. Eva Kulhánková, riaditeľka školy