POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Koľko zaplatím za štúdium a na aký účet?

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE12,00 €/mesiacIBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE9,00 €/mesiac
PRÍPRAVNÉ VYUČOVANIE8,00 €/mesiac

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH (S VLASTNÝM PRÍJMOM)
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE50,00 €/mesiacIBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE30,00 €/mesiac
.
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE
 ZA JEDNU RODINU3,00 €/mesiacIBAN: SK82 5600 0000 0006 0988 0001
V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ Mesto Trenčín určuje VZN č. 35/2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ZUŠ Karola Pádivého nasledovne:

Školné za  január – jún 2021 (6 mesiacov) podľa typu štúdia


A. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV OD 5 DO 15 ROKOV BEZ VLASTNÉHO PRÍJMU

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM8,00 €/mesiacspolu = 48,00 €
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE12,00 €/mesiacspolu = 72,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE9,00 €/mesiacspolu = 54,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU INDIVIDUÁLNE50,00 €/mesiacspolu = 300,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU V SKUPINE35,00 €/mesiacspolu = 210,00 €


B. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV OD 16 DO 25 ROKOV BEZ VLASTNÉHO PRÍJMU

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE12,00 €/mesiacspolu = 72,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE9,00 €/mesiacspolu = 54,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU INDIVIDUÁLNE50,00 €/mesiacspolu = 300,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU V SKUPINE30,00 €/mesiacspolu = 180,00 €


C. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV NAD 25 ROKOV S VLASTNÝM PRÍJMOM

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE50,00 €/mesiacspolu = 300,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE30,00 €/mesiacspolu = 180,00 €
V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa §50 o ukončovaní štúdia v Základnej umeleckej škole bod 2 riaditeľ ZUŠ môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia ak žiak, alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa §49 ods.4.