TANEČNÝ ODBOR

Tanec učí kultivovanému pohybovému prejavu. Výučba tanca v žiakoch prehlbuje zmysel pre krásu a celkovú pohybovú kultúru, súčasne pestuje jeho vnútornú citlivosť, vnímavosť, predstavivosť, tvorivosť a priestorové a hudobné cítenie.
Tanečný odbor ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne rozvíja tanečné nadanie detí od piatich rokov. V prípravnej výchove sa naučia pomocou moderných metód a pomôcok novým pohybovým aktivitám. Vyučovanie prebieha na začiatku predovšetkým formou hry. Deti sa učia správnemu držaniu tela, koordinácii, priestorovému a hudobnému cíteniu. V 1. a 2. ročníku prvej časti základného štúdia sa vyučuje tanečná príprava, ktorá rozvíja správne držanie tela, obratnosť a koordináciu. V neskorších ročníkoch sa už žiaci oboznamujú aj s tanečnou kultúrou iných národov, prehlbuje sa ich zmysel pre rovnováhu a presnú čistú formu vedenia pohybu. Vo vyšších ročníkoch nastupujú tieto tanečné predmety:
Klasický tanec rozvíja tanečnú techniku žiakov, upevňuje správne držanie tela, zdokonaľuje pohyb dolných a horných končatín. Učí vytrvalosti a pevnej vôli.
Ľudový tanec učí zvládať základné a charakteristické kroky ľudových tancov slovenských tanečných regiónov.
Kreatívny, moderný a džezový tanec sa opiera o moderné tanečné techniky, rytmické cvičenia, pohybovú improvizáciu, prácu so zvukom a vnímaním hudby.

V priebehu školského roka sa so žiakmi zúčastňujeme množstva vystúpení na interných akciách školy, spoločenských akciách mesta, zúčastňujeme sa verejných dianí ako sú plesy, charitatívne akcie, festivaly a pod. Z celoštátnych tanečných súťaží a súťaží s medzinárodnou účasťou sme si priniesli viacero popredných miest a naše žiačky a choreografie boli ocenené primátorom mesta v rámci ocenení Detskej osobnosti roka.

 

Pedagógovia

Janette Strhárska, Dis art.
vedúca oddelenia

janette.strharska@zustrencin.sk

Eva Chupáčová, Dis art.