HRA NA AKORDEÓNE

Akordeónové oddelenie na ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne tvorí súčasť hudobného odboru od vzniku školy.
Štúdium hry na akordeóne vzdeláva žiaka umelecky, individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa osobných daností a stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti podnecuje žiaka tvorivo uplatniť zručnosti, schopnosti a vedomosti, ktoré získa štúdiom predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a práci. Cieľom práce pedagóga je naučiť žiaka hrať na akordeóne na úrovni primeranej veku, získavať skúsenosti v praktickej hre i v komorných zoskupeniach, prebúdzať jeho hudobnú predstavivosť, formovať inštrumentálne návyky, získavať skúsenosti v praktickej a komornej hre, naučiť dieťa hudbu pochopiť a milovať – objaviť krásny svet.

Žiaci nášho oddelenia sa zúčastňujú na verejných vystúpeniach, kultúrnych brigádach, spoločenských udalostiach, interných a verejných koncertoch, akordeónových školských prehliadkach, úspešne sa realizovali v sólovej a komornej hre na Medzinárodnom festivale Mussette festival Golden tango Rajecké Teplice.

Pedagógovia akordeónového oddelenia

PaedDr. Ľubica Kotlebová, DiS. art. 
vedúca oddelenia

lubica.kotlebova@zustrencin.sk

Mgr. Dana Klenová, DiS. art.
Mgr. Zuzana Ševčíková, DiS. art.