HUDOBNÝ ODBOR

Hudba bola prvým odborom, ktorý sa na našej škole vyučuje už od roku 1949.  Dnes navštevuje triedy hudobného odboru ….Či ste malí, alebo aj starší, s nami sa môžete učiť hrať na takmer všetky tradičné hudobné nástroje klasickej, folklórnej, popovej a džezovej hudobnej kultúry. Naši kvalifikovaní a skúsení pedagógovia vám pomôžu nielen získať základy, ale oveľa viac! Pomôžu vám tešiť sa zo spoločného muzicírovania s inými spolužiakmi. Na mnohých koncertoch a akciách školy budete zdieľať radosť z  vašich pokrokov s vašou rodinou a priateľmi. Samozrejme, už sme pomohli a naďalej pomáhame mnohým mimoriadne nadaným mladým hudobníkom. Sprevádzame ich od prvých tónov až po ďalšie štúdium na konzervatóriách a vysokých školách.

klavir - banner

KLAVÍRNE ODDELENIE

Vyučovanie hry na klavíri v našom meste má korene v r. 1933, keď sa tomuto povolaniu začala venovať Margita Dubnicayová, ďalej pokračovala v tejto pedagogickej činnosti Ida Gallová-Brunovská. Počas 70 rokov pôsobenia klavírneho oddelenia na ZUŠ v Trenčíne sa vystriedalo veľké množstvo výnimočných klavírnych pedagógov. Výsledky zo súťaží a množstvo absolventov prijatých na konzervatóriá sú živým svedectvom o ich svedomitej a odbornej práci.

Pedagógovia

PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová
vedúca oddelenia

lenka.sijkova@zustrencin.sk

MgA. Samuel Bánovec
PaedDr. Zuzana Fischerová, PhD.
Milica Ilčíková, DiS. art.
Mgr. Peter Ježík, DiS. art.
Mgr. Radim Kozáček
Mgr. Jozef Kudla, DiS. art.

Mgr. Jana Kucharovicová
Veronika Soukupová, DiS. art.
Dagmar Šedivá, DiS. art.
Bc. Tomáš Švajda, DiS. art.
Adela Vallová, DiS. art.

slaciky-banner

SLÁČIKOVÉ ODDELENIE

Sláčikové oddelenie ponúka vyučovanie hry na husliach, viole, violončele a kontrabase. Od 3. ročníka majú mladí hudobníci možnosť spoločne muzicírovať v sláčikovom orchestri (vedie A. Piatková), v sláčikovom súbore Veselé struny (vedie O. Bičan), komorných ansámbloch (vedie R. Zemene) alebo v ľudovej hudbe (vedie J. Brindzák). Štúdium sláčikových nástrojov je vhodné pre deti, ktoré sú prirodzene muzikálne a majú fyzické predpoklady pre hru na nástroji. Základom napredovania je dobrý vzťah učiteľa so žiakom a spolupráca s rodičmi. Talentovaní žiaci môžu vďaka získanému vzdelaniu pokračovať v štúdiu na konzervatóriu alebo vysokých školách hudobno-pedagogického zamerania. 

Pedagógovia

Mgr. Veronika Staňková
vedúca oddelenia

veronika.stankova@zustrencin.sk

Ondrej Bičan DiS. art. – husle, husľový súbor
Bc. Radovan Blahunka – husle
Jozef Brindzák, DiS. art. – kontrabas
Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD. – husle
Alena Piatková, DiS. art. – husle, sláčikový orchester
Matej Tkáč, DiS. art. – violončelo
Róbert Zemene, DiS. art. – husle, viola, komorná hra

GITAROVÉ ODDELENIE

Výučba v gitarovom oddelení je zameraná hlavne na štúdium hry na klasickej gitare, ktorá je nenahraditeľným vstupom do gitarového sveta. Gitaristi pri štúdiu získavajú neoceniteľné znalosti ako je napríklad tvorba tónu, správne postavenie rúk, správne držanie nástroja a mnohé iné zručnosti a vedomosti. Na základe postupného a cieľavedomého odborno-pedagogického vedenia môžu študenti pokračovať v štúdiu gitary na konzervatóriách, prípadne na hudobno–pedagogických fakultách.
Po získaní základných znalostí z klasickej gitary, niektorí žiaci prejavujúci záujem o elektrickú gitaru alebo basovú gitaru, pokračujú v štúdiu na týchto nástrojoch. Hrajú v školskej hudobnej skupine alebo v big bande, kde sa venujú populárnej a džezovej hudbe.

Pedagógovia

Jaroslav Oliš, DiS. art.
vedúci oddelenia

jaroslav.olis@zustrencin.sk

Mgr. art. Michal Orechovský
Martin Pleva, DiS. art.
Marek Piliš, DiS. art.
Mgr. art. Lukáš Šepták

HRA NA CIMBALE

Cimbal na ZUŠ Karola Pádivého študuje už 12 žiakov, čo je v priebehu 4 rokov nárast o 10 žiakov. Keďže žiaci aj pedagóg potrebujú pri výučbe kvalitný nástroj, vedenie ZUŠ sa rozhodlo v roku 2015 zakúpiť nový cimbal. Po prehodnotení rôznych ponúk sme sa rozhodli pre cimbal z firmy Bohák, ktorá sídli pri Liptovskom Mikuláši. Cimbal stál nemalé finančné prostriedky, takže vedenie ZUŠ poprosilo rodičovskú radu, či by sa na kúpe nového nástroja neangažovali. Rodičovská rada teda odsúhlasila určité finančné prostriedky, vďaka ktorým sa kúpa mohla zrealizovať. Touto cestou by sme im chceli poďakovať. Ostatné finančné prostriedky išli z 2% dane. Dúfame, že nástroj nám bude dlhé roky dobre slúžiť.

Pedagógovia

Mgr. Andrej Staňo

andrej.stano@zustrencin.sk

dychy-banner

DYCHOVÉ ODDELENIE

Dychové oddelenie vyučuje širokú škálu nástrojov: hru na zobcovej flaute, na priečnej flaute, na klarinete, saxofóne, plechových dychových nástrojoch. Žiaci sú vyučovaní podľa platných učebných plánov a osnov a školského vzdelávacieho programu. Po ukončení štúdia žiaci ovládajú hru na nástroji v rozmedzí náročnosti základného umeleckého školstva. Sú schopní interpretovať samostatne skladby sólové, hrať v komorných a orchestrálnych zoskupeniach. Hra na dychových nástrojoch ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoje umelecké vlohy, zdokonaľovať zručnosti, prehlbovať emocionálnu inteligenciu a v neposlednom rade skvalitňovať seba ako osobnosť.

Pedagógovia

Eva Kršková, DiS. art.
vedúca oddelenia

eva.krskova@zustrencin.sk

Jozef Brindzák, DiS. art.
Mgr. Dušan Kička, DiS. art.
Jan Pochop, DiS.
Ludvík Soukup, DiS. art.

bicie

ODDELENIE BICÍCH NÁSTROJOV

Hra na bicie nástroje sa v poslednom období teší stále väčšej a väčšej obľube u detí a mládeže. Z tohto dôvodu sme aj u nás prispôsobili metodiku a vyučujeme hru na bicie nástroje prevažne na celej súprave, čiže nevyučujeme klasické bicie nástroje jednotlivo tak, ako tomu bolo v minulosti. Všetkých bubeníkov teda pripravujeme na hru v kapele, orchestri, nahrávacom štúdiu, na veľké pódiá alebo na malé hudobné kluby – hrať rôzne žánre ako jazz, blues, funky, afrocuban, hip-hop, punk alebo metal…
Výučba je individuálna, v rámci hodiny preberáme techniku hry, potrebnú teóriu i praktické ukážky.

Pedagógovia

Ján Hodál, DiS. art.
Vladimír Martinek, DiS. art.

akordeon-banner

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

Akordeónové oddelenie na ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne tvorí súčasť hudobného odboru od vzniku školy.
Štúdium hry na akordeóne vzdeláva žiaka umelecky, individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa osobných daností a stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti podnecuje žiaka tvorivo uplatniť zručnosti, schopnosti a vedomosti, ktoré získa štúdiom predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a práci. Cieľom práce pedagóga je naučiť žiaka hrať na akordeóne na úrovni primeranej veku, získavať skúsenosti v praktickej hre i v komorných zoskupeniach, prebúdzať jeho hudobnú predstavivosť, formovať inštrumentálne návyky, získavať skúsenosti v praktickej a komornej hre, naučiť dieťa hudbu pochopiť a milovať – objaviť krásny svet.

Žiaci nášho oddelenia sa zúčastňujú na verejných vystúpeniach, kultúrnych brigádach, spoločenských udalostiach, interných a verejných koncertoch, akordeónových školských prehliadkach, úspešne sa realizovali v sólovej a komornej hre na Medzinárodnom festivale Mussette festival Golden tango Rajecké Teplice.

Pedagógovia

PaedDr. Ľubica Kotlebová, DiS. art. 
vedúca oddelenia

lubica.kotlebova@zustrencin.sk

Mgr. Zuzana Ševčíková, DiS. art.

spev

SPEVÁCKE ODDELENIE

„Spev je najprirodzenejším a najstarším prejavom kultúrneho dedičstva človeka.“
Na ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne má výučba spevu dlhoročnú tradíciu. Jej cieľom je citlivým spôsobom naučiť žiaka spevácku techniku a jej prirodzené použitie pri spievaní piesní. Má vzbudiť v deťoch hudobnú predstavivosť a od ranného detstva rozvíjať ich muzikalitu a talent. Tiež by mala byť motiváciou na využitie pri účinkovaní v rôznych speváckych zboroch, súboroch i pri iných aktivitách. Žiaci sa učia orientovať v rôznych hudobných žánroch ako napríklad klasický spev, muzikál, folklór a podobne. Za svojej existencie spevácke oddelenie vyslalo do sveta mnoho kvalitných spevákov, ktorí pôsobia nielen v domácich divadlách a súboroch ale aj na zahraničných svetových divadelných scénach.

Pedagógovia

Žofia Opatovská, DiS. art.
vedúca oddelenia

zofia.sekerkova@zustrencin.sk

Ľudmila Čahojová, DiS. art.
Martin Holúbek DiS. art.
Bc. Lucia Matúšová
Dobroslava Švajdová, DiS. art.
Mária Švajdová, DiS. art.

hn-banner

ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY

Hudobná náuka je pre najmenších jedným z ich prvých krokov na ZUŠ. Žiaci sa hravou formou dozvedia základné hudobné poznatky a postupne sa oboznamujú so svetom hudby. Hudobná náuka sa vyučuje od začiatku prípravného štúdia súbežne s hrou na hudobný nástroj. Hudba sa stala každodenným fenoménom, ktorý preniká do cítenia i tých najmenších. Človek je vystavený jej účinkom a inak ich prežíva, ak bol na jej vnímanie pripravený. Úlohou pedagógov hudobnej náuky je viesť žiakov k hudbe najdostupnejšími prostriedkami, odovzdávať im poznatky smerujúce k nástrojovej hre / spevu a ku vnímaniu hudby. Pedagógovia zabezpečujú svoj ďalší rast prostredníctvom metodických seminárov a tvorivých dielní. Spolupracujú tiež s Rodičovským združením, organizujú absolventské zájazdy, operné predstavenia, hudobné exkurzie pre žiakov.

Pedagógovia

PaedDr. Ľubica Kotlebová, DiS. art. 
vedúca oddelenia

lubica.kotlebova@zustrencin.sk

Ľudmila Čahojová, DiS. art.
Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD.
Jan Pochop, DiS.