VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarná tvorba prináša radosť z tvorby pre malých i väčších výtvarníkov a inšpiruje ku kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu, práce s textilom či animovanej tvorbe.

Pri tvorbe sa kladie dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenia v konkrétnych situáciách.
Žiaci sa zoznamujú so základmi výtvarnej tvorby, postupne získavajú pochopenie jej použitia v oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia a oživenie plošných či priestorových scén. Učia sa zvládať hmotu, kresbu, maľbu alebo koláž v priestore a v čase. Osvojujú si základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovanej témy. Cieľom výučby je nielen posilnenie výtvarnej gramotnosti žiaka, ale predovšetkým upriamenie pozornosti na dieťa ako na tvorcu, ktoré prostredníctvom reflektovania seba i ostatných dokáže vytvárať vizuálne zaujímavé a obsahovo hodnotné výtvarné výpovede.

Naši žiaci sa zúčastňujú celoslovenských súťaží, ako sú Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne, Mudrochova paleta v Senici, Malé grafické formy vo Vrútkach, Maľovaná ZUŠka v Banskej Bystrici, Ex libris v Hlohovci, Bienále figurálnej kresby a maľby v Trenčíne, Gorazdovo výtvarné Námestovo, Umenie zblízka v Bratislave, Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante, Bienále fantázie v Martine, Grafický Lučenec, V krajine remesiel ÚĽUV v Bratislave.

Práce našich malých výtvarníkov sú oceňované aj na medzinárodných súťažiach, ako Lidická ruža v Lidiciach (Česká republika), Týka sa to tiež aj teba (Uherský Brod, Česká republika), Vždy zelené, vždy modré (bienále maľby v Toruni, Poľsko), Grafická Toruň (Poľsko), Malý bitolský Monmártr v Bitole (Macedónsko), Kanagawa (bienále svetovej detskej výtvarnej tvorby v Japonsku), Čínska ruža – svetová detská výtvarná tvorba v Šanghaji (Čína), Šankarova India, Bienále tvorivosti detí v Rybniku (Poľsko).

Vedúca výtvarného odboru

  • PaedDr. Zuzana Baranovič Janíčková
  • zbjanickova@gmail.com

Učitelia výtvarného odboru

  • Mgr. Eugen Finkei
  • MgA. Lucia Horňáková Černayová
  • Mgr. Eva Kulhánková
  • M Mgr. Ján Meško
  • Igor Mosný, akademický sochár
  • Alexander Salviany Bc.

ATELIÉRY

PaedDr. Zuzana Baranovič Janíčková

V mojom ateliéri sa zameriavame na maľbu samotnú a jej techniky. Fenomén „maľovania“ vnímam ako spôsob emocionálneho výtvarného prejavu a žiaci sa ho učia vnímať v jeho mnohorakých podobách: ako zobrazujúci, intímny, abstraktný, či monumentálny. Základným vyjadrovacím prostriedkom je farba, svetlo, tieň , tvar, … . Podľa materiálu a techniky maľby sa žiaci učia pracovať so suchými a mokrými technikami maľby. V suchých technikách sa učia narábať s polomastnými a mokrými pastelmi. V mokrých technikách je to olejomaľba, tempera, gvaš, pastel, akvarel. V ateliéri sa snažmí o skĺbenie viacerých techník. Využívam poznatky z iných druhov výtvarného umenia ako grafiky, kresby a sochárstva. Žiaci tiež pracujú s rôznorodými materiálmi a štruktúram: pieskom, prírodninami, 3D materiálmi, lepidlom, kovom, drevom, … .

Mgr. Eugen Finkei

MgA. Lucia Horňáková Černayová

Mgr. Eva Kulhánková

Vo svojej pedagogickej práci sa snažím preniesť radosť zo vzniknutého dielka aj na svojich malých výtvarníkov a svojimi skúsenosťami inšpirovať študentov v kresbe, maľbe, grafike, keramike a textilných technikách, šitiu, tkaniu na rámoch a výrobe bábok.
V mojom ateliéri sa deti venujú textilnej tvorbe, skúmajú tvarové a farebné vzťahy textilu, hľadajú zaujímavé textilné štruktúry a vytvárajú textilné objekty.

Mgr. Ján Meško

Žiaci sa zvládať hmotu, kresbu alebo koláž v priestore a v čase. Osvojujú si základy časovej perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovanej témy. Spolu pracujeme s nápadom, jeho realizácia sa mení, k niečomu dospieva. Pri tvorbe kladiem dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v konkrétnych situáciach.

akad.sochár Igor Mosný

Žije v Trenčíne a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a kresbe. Má za sebou mnoho individuálnych i kolektívnych výstav doma i v zahraničí a je zastúpený v domácich i v zahraničných zbierkach. Je autorom mnohých monumentálnych sochárskych diel v exteriéroch i interiéroch, pamätných tabúľ, búst a medailí.

Bc. Alexander Salviany

V mojom ateliéri pracujeme najmä s maľbou. Zvládnutie tejto techniky beriem ako gro základného výtvarného vzdelania. Žiak sa pri nej učí kompozícii, ako tvarovej tak farebnej, základným remeselným postupom pri práci s farbou a ich zjednodušovaniu. Naučí sa pretvárať realitu a narábať s myšlienkou tak, aby v budúcnosti vedel sám zhmotniť svoju predstavu, kriticky myslel a vedel asertívne odkomunikovať vlastné dielo a jeho jednotlivé časti v kontexte celého obrazu.